İş Yeri Eğitimi Uygulaması

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Uygulaması Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

MARMARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Senato: .............../.........

Amaç

MADDE 1

1. Bu Yönergenin amacı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lisans Öğretimi Kapsamındaki, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, iş hayatını tanıyabilmeleri amacıyla yapacakları işyeri eğitimi ile ilgili bilgiler vermek ve işyeri eğitimi konusunda yapacakları  işlemleri tanımlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 –

1. Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü oldukları işyeri eğitimlerinin ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

1. Bu Yönerge, 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

Bu Yönergede geçen;

 • Bölüm: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı bölümleri, (Basım Teknolojileri Bölümü, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü)
 • Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bölümlerinin kendi işyeri eğitimi işlemlerini yürütmek ve yönetmek üzere, her bölümün bölüm başkanı tarafından oluşturulan, ilgili lisans programındaki öğretim elemanlarının 3 asıl ve 2 yedek üyesinden oluşan komisyonu,
 • Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu Başkanı: Her bölümün bölüm başkanı ya da bölüm başkanı tarafından belirlenen 3 asıl komisyon üyesinden birisi,
 • Denetçi Öğretim Elemanı: Öğrencilerin işyeri eğitimini takip etmek ve denetlemekle görevlendirilen bölüm öğretim elemanlarını,
 • İşyeri: Öğrencilerin işyeri eğitimini gördüğü kamu, özel kurum ve kuruluşlarını,
 • İşyeri Eğitimi: Uygulama esasları bu yönergede belirlenmiş bir yarıyıl süren işyeri eğitimini,
 • İşyeri Yöneticisi: İşyeri eğitimi protokolünü, işyeri eğitiminin uygulanacağı kuruluş adına imzalayan yetkiliyi,
 • Müdür: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü,
 • Öğrenci: İşyeri eğitimini yapan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisini,
 • Protokol: İşyeri eğitimi uygulamasıyla ilgili esasları belirleyen ve müdür ile işyeri yöneticisi tarafından imzalanan iyi niyet belgesini,
 • Üniversite: T.C. Marmara Üniversitesini ifade eder.
 • Yüksekokul: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
 • Yüksekokul İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulu: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işyeri eğitimi ile ilgili süreçleri takip ve yönetmek üzere bir müdür yardımcısı ve bölüm başkanları yada bölüm başkanlarının görevlendirdiği kişilerden oluşturulan ve başkanlığını müdür adına müdür yardımcılarından birisinin yaptığı kurulu,
 • Yüksekokul Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
 • İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İşyeri eğitiminin uygulandığı kuruluşun, öğrencilerin işyerindeki eğitimlerinden sorumlu, ilgili işletmenin en az lisans mezunu personelini,

İşyeri Eğitimi Tanımı ve Genel Esaslar

MADDE 5 –

 1. Öğrenciler, lisans diplomalarını alabilmeleri için, bu Yönerge hükümleri çerçevesinde, bir yarıyıl işyeri eğitimi yapmak zorundadırlar.

 2. İşyeri Eğitimi; öğrencilere, öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili uygulama deneyimi kazandırma faaliyetidir. İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere;

  • Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini tanımalarını ve sektörde yaşanan teknolojik gelişimleri takip etme olanağı sağlamak,

  • İşyerlerindeki hiyerarşik ilişkileri, sorumlulukları, organizasyon yapısını, iş disiplinini ve iş güvenliğini gözlemleyerek uyumlu çalışma, doğru davranma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,

  • Almış oldukları teorik bilgileri uygulayabilme becerisini kazandırmak,

  • Tasarım, üretim, kalite süreçlerini izleyerek ve bizzat uygulama yaparak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve becerileri pekiştirme imkanı sağlamaktır.

 3. Öğrenciler işyeri eğitimlerini bölümleriyle ilgili bir alanda faaliyet gösteren işyerinde yapmak zorundadır.

 4. Öğrenciler, işyeri eğitimini üçüncü sınıfın ikinci yarıyılı süresince gerçekleştirir. Bir hafta 5 işgünü ve bir işgünü 8 saat olarak değerlendirilir. İşyeri eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun onayı ile işyeri eğitimi uygun görülen zamanda ve farklı işyerlerinde yapılabilir.

 5. İşyeri eğitimi 30 AKTS olarak değerlendirilir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 6 –

Müdürün İşyeri Eğitimi İle İlgili Görevleri:

 1. İşyeri eğitimi uygulamasının en üst yetkilisi ve yöneticisi olmak,
 2. Yüksekokul İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunu oluşturmak, bir müdür yardımcısını kurul başkanı olarak görevlendirmek,
 3. İşyerleri ile yapılacak işyeri eğitimi protokollerine olur vermek,
 4. İşyeri eğitiminin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

Yüksekokul İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunun Görevleri:

 1. İşyeri eğitimi protokolünü hazırlamak ve güncellemek,
 2. İşyeri eğitimi süreçlerinde karşılaşılabilecek tüm sorunlara en üst düzeyde çözüm üretmek,
 3. Öğrencilerin sigorta işlemlerini yapmak,
 4. İşyeri eğitimlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için işyeri eğitimi komisyonları arasında koordinasyon görevi yapmak ve uyumu sağlamak,
 5. Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda işyeri eğitimi ve eğitim uygulaması yapmaları amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere tanıtıcı ve yönlendirici toplantılar organize etmek,
 6. Öğrencilere işyeri eğitimi yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
 7. İşyeri eğitimi komisyon çalışmalarını denetlemek,
 8. Gerekli gördüğü takdirde işyeri eğitimiyle ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek,
 9. İşyeri eğitimi komisyonlarının değerlendirmesine göre, işyeri eğitim sonuçlarını Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna bildirilerek ilan edilmesini sağlamak.

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun Görevleri:

 • İşyeri eğitimi yapılacak işyerleriyle gerekli görüşmeleri ve yazışmaları yapmak,
 • Öğrencilerin çalışmalarını planlamak ve takip etmek,
 • İşyeri eğitimi yapılabilecek yeni işyerleri bulunması için kurumlar arası iletişimi geliştirmek,
 • İşyeri eğitiminde kullanılacak evrakların (İşyeri Eğitimi Protokolü (EK-1), İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Yazısı (EK-2), Genel Sağlık Sigortası Beyanı (EK-3), İşyeri Eğitimi Dilekçesi (EK-4), İşyeri Eğitimi Resmi Yazısı (EK-5), İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu (EK-6), İşyeri Eğitimi Öğrenci Denetim Formu (EK-7), İşyeri Eğitimi Raporu (EK-8) ve İşyeri Eğitimi İş Akış Şeması (EK-9)) zamanında düzenlenip, basılıp, hazır hale gelmesini organize etmek,
 • İşyeri eğitimi verebilecek işyerlerini belirlemek ve bu işyerleriyle protokoller yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Öğrencilerin işyeri eğitimi yerlerine dağılımını yapmak,
 • Öğrencilerin işyeri eğitimi süresince hazırlayacakları işyeri eğitimi dosyasının içeriğini belirleyerek bunları öğrencilere duyurmak,
 • Her eğitim-öğretim yılı bahar döneminin başlamasından önce toplanmak ve o dönem için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • İşyeri eğitimlerinin bu yönerge hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
 • İşyeri eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Yüksekokul İşyeri Eğitimi Uygulama Kuruluna iletmek,
 • Bölüm işyeri eğitimi değerlendirme komisyonu olarak, öğrencilerin işyeri eğitimi değerlendirme formlarını ve işyeri raporlarını değerlendirerek, öğrencilerin işyeri eğitimi başarılarını belirlemek,
 • Yüksekokul İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek.

Denetçi Öğretim Elemanının Görevleri:

 1. Öğrencileri işyerlerinde Yüksekokul İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulu tarafından belirlenen sayıda (haftada en az bir defa), çalışmaların öğrenciler yararına ve bu Yönergeye uygun yürüyüp yürümediğini denetlemek,
 2. Her denetim sonucunda Öğretim Elemanı İşyeri Eğitimi Öğrenci Denetim Formunu (EK-7) düzenleyerek ilgili bölüm başkanlığına teslim etmek,
 3. İlgili bölüm başkanlığına denetleme raporunu sunmak.

İşyerinin İşyeri Eğitimi İle İlgili Sorumlulukları:

 1. İşyeri eğitimi için öğrenci kabul eden işyerleri, kendi çalışanlarına sağladığı  beslenme ve sosyal imkanlardan öğrencilerinde yararlanması için gerekli koşulları sağlamak,
 2. Öğrencilerin işyeri eğitimini, bu Yönerge esaslarına ve işyeri kurallarına göre yapabilmeleri için bir işyeri eğitimi yetkilisini görevlendirmek,
 3. İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından değerlendirilip imzalanan İşyeri Eğitimi Raporunu (EK-8) onaylamak.
 4. İşyeri eğitimini tamamlayan öğrencilerin İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarını (EK-6) doldurup onaylayarak kapalı zarf içinde İşyeri Eğitimi Raporuyla (EK-8) birlikte gizli olarak ilgili bölüm başkanlığına ulaştırmak.

İşyeri Eğitimi Yetkilisinin, İşyeri Eğitimi İle İlgili Sorumlulukları:

 1. Öğrencilerle işyeri arasında iletişimi sağlamak,
 2. Öğrencilere günlük, haftalık ve aylık çalışma planları hazırlamak ve öğrencilerin sorumluluklarını belirlemek,
 3. Öğrencilerin Üniversitede kazanmış oldukları bilgilerin ve becerilerin işyerindeki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,
 4. Öğrencilere meslek formasyonunu ve disiplinini aktarmak,
 5. Öğrencilerin eğitim gördüğü programa uymayan, sağlıksız ve güvenli olmayan koşullarda görevlendirilmesini engellemek,
 6. Öğrencilerin yaptığı faaliyetleri denetlemek ve günlük olarak tuttukları İşyeri Eğitimi Raporlarını inceleyerek gerekli uyarılarda bulunmak,
 7. İşyeri eğitimi bitiminde, İşyeri Eğitimi Raporlarını değerlendirerek imzalamak ve işyeri yöneticisine ulaştırmak.      


Bu sayfa Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından en son 15.02.2021 19:40:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM